Spring til indhold

Kerteminde Kommune

Visitation og indstilling i Kerteminde Kommune.

 

Den 3-årige ungdomsuddannelse kan gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør, og unge kan optages indtil det fyldte 25. år. Unge fra specialklasser og specialskoler er ofte i målgruppen for STU.


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller i samråd med den unge og dennes forældre til optagelse på uddannelsen, hvis UU finder, at den unge er i målgruppen.

 

Indstillingen sendes til Lene Hast, som formidler videre til visitationsudvalget. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra hhv. UUO, Ungeafdelingen, skoleafdelingen og PPR, da de unge i målgruppen typisk vil være i berøring med de forskellige lovområder i forskellige sammenhænge. Derudover kan sagsbehandlere indkaldes.


Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er indenfor målgruppen for STU, om den unge kan optages på uddannelsen og de nærmere vilkår for det foreslåede.

 

Der visiteres 2 gange om året. Visitationsudvalget består af:

  • Leder fra ungeafdelingen
  • Sagsbehandler fra ungeafdelingen
  • Chef fra skoleafdeling
  • Leder af UUO
  • Repræsentant fra PPR

 

 

Indstillingerne

 

Før indstillingen orienteres Lene Hast, hvis indstillingen ikke vedrører kommunens egne tilbud. Dette for at fremme sagsbehandlingen i forvaltningen. Det skal så vidt muligt fremgå af indstillingen, hvorvidt den unge har brug for et klubtilbud og transport i forbindelse med STU-forløbet. Indstillingerne sendes – gerne elektronisk – til Lene Hast, som koordinerer visitationen.

 

 

Visitationen

 

Visitationen finder sted i november og maj. Indstillinger skal være indsendt senest 1.11 og 1.5 Det kan dog være nødvendigt at skubbe en indstilling hen over en deadline, hvis der mangler relevante oplysninger eller nødvendig sagsbehandling i afdelingerne. Dette meddeles UUO hurtigst muligt efter indstillingen er indgået. UUO-vejlederne, sagsbehandlerne i Handicap/Jobcenter/Børn og familie kan indkaldes efter behov. Visitations udvalget meddeler skriftligt den unge og familierne om optagelse og evt. afslag. Ved afslag henvises til andet tilbud og klagevejledning vedlægges. Visitationsudvalget sender uddannelsesplan og
relevante bilag til uddannelsesstedet.

 


Spørgsmål til uddannelsen


UU-vejleder
Lene Skovgaard
Tlf: 24 88 56 50
Mail: lsh@nyborg.dk


UUO
  • Slotsgade 5, 2. sal
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 65 51 51 20
Logo UUO 2360 x 720