Spring til indhold
Luk

Hvem er målgruppen

For at komme i betragtning til en STU skal du være mellem 16 til 25 år ved uddannelsens start. Du må ikke have gennemført en anden ungdomsuddannelse.

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning 
  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD 
  • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi 
  • Sociale- og miljøbetingede vanskeligheder

Du kan også have ovenstående i kombination med fx:

  • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder 
  • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder 
  • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning 
  • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
  • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen for en STU, kan du kontakte din UU-vejleder, som kan hjælpe dig med yderligere information– og evt. indstille dig til uddannelsen.

Hvordan bliver du godkendt?

For at kunne blive godkendt til en STU skal du kontakte din UU-vejleder, der vurderer, om du kan indstilles til uddannelsen.

Hvis du vurderes egnet laver din vejleder i samarbejde med dig og en fra dit nærmeste netværk et indstillingsskema og en foreløbig uddannelsesplan.

Der vil blive redegjort  for dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik mv.

Indstillingen til uddannelsen skal godkendes af et lokalt visitationsudvalg, der afgøre, om du tilhører målgruppen for uddannelsen, og hvor og hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges.

Visitationsudvalget er altså ikke forpligtet til at godkende den uddannelsesplan, som indstilles af din vejleder.

Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse omkring målgruppe eller uddannelsesplan (tilbud/indhold/sted) kan du klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.
Klagevejledningen vil fremgå af visitationsudvalgets afgørelse.