Spring til indhold
Luk

Uddannelsesnetværket Uddannelsesnetværket er et tæt praksisnært samspil mellem UUO, grundskoler/ungdomsskoler samt ungdomsuddannelserne i Odense.

Formål

Formålet med Uddannelsesnetværket er at styrke de fælles rammer om folke-
skolens og ungdomsskolens ungemiljøer og de unges valg af uddannelse, ved at:

a) Ansvarlig for den praktiske, fælles realisering og koordinering af
    fælles initiativer, besluttet i Uddannelsesforum
b) Netværket af egen drift løbende at understøtter og videreudvikler
    lokale initiativer, der sigter mod de fælles, langsigtede mål

Netværkets arbejde er udtryk for et tæt praksisnært samspil mellem UUO,
grundskoler/ungdomsskoler samt ungdomsuddannelserne i Odense.

Sammensætning

Uddannelsesnetværket består af deltagere fra:

• Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (fmd.)
• Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
• Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune
• Formænd for de regionale ungeledergrupper i Odense Kommune på
 vegne af grundskoler og ungdomsskoler
• Kold College – EUD del
• Kold College – gymnasial del
• Dalum Landbrugsskole
• SOSU Fyn
• Tietgen – EUD del
• Tietgen – gymnasial del
• Syddansk erhvervsskole – EUD del
• Syddansk Erhvervsskole – gymnasial del
• Elsesminde, Odense Produktionsskole
• Mulernes Legatskole
• Tornbjerg Gymnasium
• Odense Katedralskole
• Sct. Knuds Gymnasium
• VUC Fyn

Det forudsættes, at der er deltagere på ledelsesniveau fra alle de deltagende
institutioner, således, at der sikres en umiddelbar beslutningsdygtighed.
Der kan udover deltage nøglemedarbejdere/konsulenter fra de respektive
parter.

Deltagerne kan ved forfald lade sig repræsentere og i øvrigt involvere øvrige
relevante nøglepersoner med afsæt i de konkrete temaer og opgaver, der
arbejdes med.

Børn- og Ungeforvaltningen er i fællesskab med UUO sekretariat for
netværkets arbejde og sikrer dagsorden, referater, afdækning af
relevante fælles dagsordenspunkter, mødeaftaler m.m. i samspil
med de øvrige deltagere, som også forventes at bidrage aktivt til
de fælles processer i netværket.

Arbejdsform

Det er hensigten, at netværket både kan
 
• fungere som relevant drøftelsesforum ift. fælles, relevante punkter
• fungere som beslutningsdygtigt og sikre den fornødne handling i egen
  organisation
• nedsætte konkrete arbejdsgrupper, der løser specifikke opgaver
• fungere som uformelt videndelings- og samarbejdsnetværk for deltager-
  kredsen uden for møderne

Netværket startes op primo 2015.

Succeskriterier

• at der opleves en rød tråd i samarbejdet ved at aftalte fælles initiativer
   bliver realiseret som forudsat i bl.a Uddannelsesforums beslutninger
• at der opleves en gensidig smidighed og fleksibilitet i samarbejdet omkring
   realiseringen af de konkrete initiativer
• at relevante lokale indsatser og samarbejder vokser og samtænkes side-
   løbende  med realiseringen af de fælles, overordnede tiltag
• at der sker en tilbagemelding til Uddannelsesforum og reformgruppen
   omkring realiseringen og effekten af større fælles tiltag

Uddannelsesforum følger op på netværkets funktionsmåde med udgangen af
2015 og i øvrigt efter behov.